default_mobilelogo

Πέτρος Δ. Θάνος
Χειρουργός Ουρολόγος

Ερμού 36 2ος όροφος,

Τηλ. : (2310) 278-229

Κιν :   6976673977
Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη

http://www.uromed.gr

info@uromed.gr

 

Οι μελέτες έχουν καταγράψει τη σχέση ανάμεσα στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική αποκατάσταση του πέους στο επίπεδο της στυτικής λειτουργίας (Jordan and Angermeier , 1993)[95] και της πεϊκής κάμψης .

Η χρήση του έγχρωμου Doppler με σκοπό τη μέτρηση της αγγειακής ροής στο πέος παρουσιάστηκε από τον Abelson το 1975 [96].Ανέφερε πως η φυσιολογική συστολική πίεση του πέους στην κατάσταση χάλασης δεν ξεπερνούσε τα 30 mmHg.

Είναι σχεδόν αδύνατη η τελική διάγνωση της αιτιοπαθογένειας της στυτικής δυσλειτουργίας ,ψυχογενής, νευρογενής – αγγειακής αιτιολογίας , εφ’ όσον δεν εκτελεσθεί ο έλεγχος της αγγειακής κατάστασης του πέους. Ακόμη κι ένα πλήρες κλινικο-εργαστηριακό ιστορικό με συνεκτίμηση του ορμονικού profil του ασθενούς δε δύναται να ξεκαθαρίσει απόλυτα το πρόβλημα.

Η ενδοπεϊκή έγχυση παπαβερίνης καθιερώθηκε για πρώτη φορά από το Virag και τους συνεργάτες του το 1984.Αποτέλεσε και είναι ένα πολύ χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο, φθηνό κι ελάχιστα επεμβατικό, σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία [97].

Στο παρελθόν ,λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι παράγοντες αγγειοδραστικοί. Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται η παπαβερίνη και η φεντολαμίνη.

Τον Ιούλιο του 1995 υπήρξε έγκριση της FDA (FoodandDrugAdministration) για την αγορά ενέσιμου σκευάσματος , της αλπροσταδίλης ,με σκοπό τη διάγνωση και τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.

Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την έγχυση 10 έως 20 μg μέσω σύριγγας (27 έως 29 gauge) στο σηραγγώδες σώμα. Φυσιολογικά η πλήρης στύση επιτυγχάνεται εντός 15 λεπτών και διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά [98].

Με τη βοήθεια του υπερηχοτομογραφικού ελέγχου απεικονίζονται οι ανατομικές δομές του πέους, όπως τα σηραγγώδη σώματα ,η ουρήθρα και το σπογγιώδες σώμα καθώς και οι χιτώνες που περιβάλλουν τα στοιχεία αυτά .

Κατά την εξέταση ο ασθενής είναι ήρεμος και το πέος σε χάλαση. Εντοπίζονται τα ανατομικά στοιχεία και κατά πόσο οι δομές αυτές είναι φυσιολογικές ή παρουσιάζουν βλάβες ,όπως για παράδειγμα η ινώδης πλάκα αν είναι ασβεστοποιημένη ή όχι κι ελέγχονται πιθανές φλεγμονές, ασυμμετρίες των σηραγγωδών σωμάτων και κακώσεις της ουρήθρας κ.α.

Στην εικόνα 18 απεικονίζονται τα σηραγγώδη σώματα , η ουρήθρα και το σπογγιώδες σώμα της.

Υπολογίζεται μία πολύ μικρή απόκλιση στη διάμετρο των δύο σηραγγωδών σωμάτων χωρίς όμως ν’ αξιολογείται.

Εικόνα 18.

Απεικονίζεται το δεξί σηραγγώδες σώμα με διάμετρο 16,3mm και αντίστοιχα η διάμετρος του αριστερού σηραγγώδους σώματος 15,2mm.

Στην συνέχεια εγχύεται αγγειοδραστική ουσία αλπροσταδίλης 20μg ξεκινώντας με δόση10μg κι, εφ’ όσον η στύση σε 15 λεπτά δεν είναι σκληρή, μπορεί να γίνει επανάληψη, έως συνολικά τα 20μg [98].

Η έγχυση της ουσίας διενεργείται στη βάση ή όσο πιο χαμηλά προς τη βάση του πέους ,πλάγια δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα , ποτέ στην πρόσθια ή οπίσθια επιφάνεια του πέους. Είναι σημαντική η προφύλαξη του αγγειονευρώδους δεματίου και της ουρήθρας αντίστοιχα.

Ελέγχονται στα 10 έως 15 λεπτά μετά την έγχυση οι ανατομικές δομές του πέους , καθώς και η συμμετρική, αναλογική έκπτυξή τους εικ.19.

Εικόνα 19.

Απεικονίζεται η αύξηση της διαμέτρου των σηραγγωδών σωμάτων, η οποία είναι εντός των φυσιολογικών ορίων, ενώ παρατηρείται και η συμμετρική έκπτυξη των υπόλοιπων ανατομικών δομών.

Στην συνέχεια διενεργείται η εξέταση του έγχρωμου Doppler.Ρυθμίζεται η γωνία απεικόνισης στις 60ο μοίρες ,έτσι ώστε οι μετρήσεις του αγγειακού δικτύου να είναι ακριβείς.

Επισκοπούνται οι σηραγγώδεις αρτηρίες και οι κλάδοι αυτών και στη συνέχεια υπολογίζονται η μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής PSV (peak-systolic velocity) εικ.20, η τελοδιαστολική ταχύτητα ροής EDV (end-diastolic velocity ) εικ.21 καθώς και ο δείκτης αντίστασης που αντιστοιχεί στην ευενδοτότητα των αγγείων R.I(resistance index ).

Ο R.Iπροκύπτει από μία αναλογική συνάρτηση της μέγιστης συστολικής ταχύτητας ροής και της τελοδιαστολικής ταχύτητας ροής των αγγείων (RI=PSV-EDV/PSV).

 

Εικόνα 20.

Μέτρηση της μέγιστης συστολικής ταχύτητας ροής PSV=34,2 cm/s

doppler_5

Εικόνα 21.

Μέτρηση της τελοδιαστολικής ταχύτητας ροής EDV=4,7 cm/s